Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Start pilot Westland 

Zoetwaterbellen in zout grondwater

21 februari 2013Onderzoek

Bij tomatenteeltbedrijf Prominent  in ‘s-Gravenzande stelt Michiel van Haersma Buma, bestuursvoorzitter van de Stichting Waterbuffer, de installatie voor ondergronds bergen en terugwinnen van zoetwater in werking. Dit doet hij onder toeziend oog van tientallen aanwezigen uit de tuinbouwsector, het bedrijfsleven en de watersector. De installatie is onderdeel van een pilot van KWR, B-E De Lier en Prominent, en wordt deels gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en door het Productschap Tuinbouw. KWR-onderzoeker Marcel Paalman: “Het onderzoek draagt bij aan het vergroten van het inzicht in de mogelijkheden om de zoute ondergrond te benutten voor de opslag van zoet water.”

Voor de bedrijfszekerheid in de glastuinbouw is het altijd hebben van water van een goede kwaliteit essentieel. De glastuinbouw maakt vooral gebruik van hemelwater als waterbron. Dit water wordt opgevangen in bovengrondse bassins, waarna het als gietwater in de kas wordt gebruikt. Het probleem is dat in de zomer de vraag naar water groter is dan het aanbod. De glastuinbouwbedrijven in het Westland gebruiken dan veelal brak/zout grondwater, dat eerst ontzilt wordt, als alternatieve waterbron. Een andere of aanvullende optie is om het neerslagoverschot van het najaar en de winter vast te houden en dit tijdelijk ondergronds te bergen.

De opslag van zoet water vindt plaats in een brak grondwatersysteem

Zoetwaterbellen vergroten zoetwaterbeschikbaarheid tuinders

Met ondergrondse opslag vergroten tuinders hun bergingscapaciteit van zoetwater, zonder een claim te leggen op ruimte bovengronds. De techniek van berging en terugwinning van water uit de ondergrond wordt al langer toegepast en staat bekend als Aquifer Storage and Recovery (ASR). Vernieuwend aan deze pilot is dat de opslag plaatsvindt in een brak/zout grondwatersysteem. Een belangrijke onderzoeksvraag is dan ook hoe een winbare zoetwaterbel te verkrijgen is met een goede waterkwaliteit. Een kleinschalige pilot bij een kweker in Nootdorp leverde eerder al goede resultaten op. Nu gaat het om het water van een kasdekgebied van 27 hectare, dat wordt opgevangen en geïnjecteerd  op verschillende diepten in een zandvoerende laag in de ondergrond.

Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water.

Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water.

Nieuw onderzoek naar aanvullende technieken en bronnen

Gedurende het jaar volgen onderzoekers Koen Zuurbier en Marcel Paalman de resultaten van de pilot nauwgezet. Zuurbier brengt regelmatig verslag uit via zijn weblog. In het najaar van 2013 valt er veel regen. Dat zorgt ervoor dat er begin 2014 65.000 m3 aan zoet water in de ondergrond is geïnjecteerd. Omdat de tomatentelers nog meer water nodig hebben, kijken Zuurbier en Paalman ook naar mogelijkheden om  opgeslagen hemelwater dat gemengd is met zout grondwater, te ontzilten via omgekeerde osmose. Dit onderzoek vindt plaats binnen het Europese project DESSIN. Daarnaast wordt gekeken of er een koppeling mogelijk is met het onderzoek naar hergebruik van effluent (Delft Blue Water, onderdeel van TKI Watertechnologie) om daarmee het volume van de zoetwaterbel te vergroten.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Koen zuurbier demonstreert de werking van de freshmaker tijdens de opening 15 juni 2013 Freshmaker van de tekentafel in de praktijk DESSIN logo 13 september 2013 Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen
Iets heel anders
Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, boort de eerste paal van het nieuwe, duurzame bedrijfsgebouw van KWR. 29 oktober 2013 Eerste paal nieuwbouw de grond in 17 augustus 2013 Hoe stimuleren we waterhergebruik in Europa?
Wetenschappelijke publicaties
13/02/2014
How multiple partially penetrating wells improve the freshwater recovery of coastal aquifer storage and recovery (ASR) systems: a field and modeling study

01/09/2013
Identification of potential sites for aquifer storage and recovery (ASR) in coastal areas using ASR performance estimation methods


open