Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Geconsolideerde balans KWH Water BV voor resultaatverdeling per 31-12-2013

19 mei 2013Organisatie
Bedragen × € 1.000
Activa 31-12-2013 31-12-2012
Totaal activa 20.422 18.879
Vaste activa 9.995 4.832
Materiële vast activa 9.995 4.832
9.995 4.832
Vlottende activa 3.975 4.383
Onderhanden opdrachten 2.085 1.760
Debiteuren 1.628 2.231
Overige vorderingen en overlopende activa 262 392
3.975 4.383
Liquide middelen 6.452 9.664
Bedragen × € 1.000
Passiva 31-12-2013 31-12-2012
Totaal passiva 20.422 18.879
Eigen vermogen 11.813 10.828
Nominaal kapitaal 165 155
Agioreserve 8.487 7.763
Overige reserves 2.583 2.257
Bestemde reserve innovatie 328 499
Resultaat lopend jaar 250 54
11.813 10.828
Voorzieningen 430 404
Diensttijdgratificatie 207 184
Sloopkosten huidige pand 223 220
430 404
Langlopende schulden 2.550 0
Groen financiering 2.550 0
2.550 0
Kortlopende schulden 5.629 7.647
Crediteuren 722 932
Belastingen en sociale lasten 611 498
Overige schulden en overlopende passiva 4.296 6.217
5.629 7.647

De 100% deelneming: KWR Water BV te Nieuwegein is integraal in de geconsolideerde cijfers voor 2013 opgenomen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
20 april 2013 Geconsolideerde winst- en verliesrekening KWH Water BV 2013 01 februari 2013 Netto omzet
Iets heel anders
24 november 2013 Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen? Wetenschappelijke Advies Raad 16 mei 2013 Wetenschappelijke Advies Raad

open