Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Moleculaire tools 

DNA-detectie steeds breder ingezet

20 augustus 2013BTO Onderzoek

KWR ontwikkelt DNA-methoden waarmee de bronnen van fecale verontreiniging in water kunnen worden opgespoord. In 2012 en 2013 analyseren onderzoekers in opdracht van Rijkswaterstaat watermonsters van 19 zwemwaterlocaties om vast te stellen van welke dieren eventueel aanwezige fecale bacteriën afkomstig zijn. In 2013 wordt voor het eerst ook naar honden als potentiële bron gekeken. Met deze informatie kunnen waterbeheerders gericht maatregelen nemen. 

W7_Moleculaire tools

 

Nederland heeft ongeveer 670 natuurlijke zwemwaterlocaties. Deze moeten voldoen aan de Zwemwaterrichtlijn (EU, 2006). Hoge concentraties aan fecale bacteriën – indicatief voor de mogelijke aanwezigheid van ziekteverwekkers – kunnen reden zijn om een locatie te sluiten. Bronnen van fecale bacteriën zijn bijvoorbeeld vogels, recreanten, koeien en honden. Met de kwantitatieve PCR-methode (qPCR),  waarbij een specifiek DNA-fragment (merker) vermenigvuldigd wordt, kan snel bepaald worden om welke verontreinigingsbron(nen) het gaat.

Duidelijkheid voor waterbeheerders

Uit analyse van de monsters blijkt dat het water van de onderzochte locaties bijna overal feces van vogels bevat. Op een aantal locaties worden fecale bacteriën van mensen gevonden; vaak als gevolg van recreatie, recreatievaart of beroepsvaart, riooloverstort of de aanwezigheid van een rioolwaterzuivering dichtbij de zwemwaterlocatie. Op een aantal locaties bevat het zwemwater fecale bacteriën van koeien of honden. De hoogste concentratie hondspecifieke merkers wordt aangetroffen bij een ‘hondenstrand’. In 2014 willen de onderzoekers ook paarden opnemen in het onderzoek.

Brede toepasbaarheid in de waterketen

Naast bronopsporing in zwemwater worden DNA-technieken ingezet voor het opsporen van verontreinigingsbronnen in de drinkwaterketen. Binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) worden monsters uit waterwinningen en -leidingen onderzocht met DNA-technieken om meer te weten te komen over de potentiële aanwezigheid én bronnen van micro-organismen.

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
12 augustus 2013 Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen. 23 juli 2013 Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen
Iets heel anders
Zicht op Instanbul 11 april 2013 CEO-conferentie in Istanbul Workshop Bij VAV-Oslo 10 oktober 2013 Watershare® brengt Noorse en Nederlandse kennis bij elkaar

open